Antalya Il Tarım Ve Orman Müdürlüğü
15 Event
130 Volunteer
5 Points
ANTALYA \ MURATPAŞA

Tarım Orman Bakanlığının Taşra Kuruluşudur.Görevleri:bakanlık Il Müdürlüğünün Görevlerimadde 6– (1) Bakanlık Il Müdürlüğünün Görevleri Şunlardır:a) Ilin Tarımsal Envanterini Çıkarmak Ve Ilin Tarım Üretim Potansiyelini Mevcutteknolojiye Göre Belirlemek,b) Her Türlü Il Yayım Programlarını Hazırlamak Ve Yayınların Kendi Elemanlarına,tüketicilere Ve Çiftçilere Ulaştırılmasını Sağlamak,c) Çevreye Duyarlı Doğal Kaynakların Korunması Ve Sürdürülebilirlikle Ilgili Yeniteknolojileri Ve Bilgileri Çiftçilere Ulaştırabilmek, Ilin Tarımsal Yayım Programını Hazırlamakprogramın Gerçekleşebilmesi Için Üretici, Üretici Örgütleri, Üniversite, Özel Sektör Ile Işbirliğiyapmak,ç) Araştırma Kuruluşları Ile Doğrudan Merkeze Bağlı Olan Benzeri Kuruluşlarla Işbirliğihalinde Uygulamaya Dönük Deneme Ve Demonstrasyonlar Programlamak Ve Yürütmek,d) Ilde Çiftçilerin Karşılaştığı Problemleri Araştırma Enstitülerine Iletmek, Çözümlerinçiftçilere Iletilmesini Sağlamak, Ilde Görev Yapan Personelin Hizmet Içi Eğitimlerini Koordineetmek,e) Tarım Ürünlerinin Işlenip, Değerlendirilmesine, Pazarlamasına Ve Bunun Için Gereklitesislerin Kurdurulmasına Yardımcı Olacak Çalışmaları Yapmak, Bu Konuda Üreticileri Vemüteşebbisleri Yönlendirmek,f) Ilin Tarım Ürünlerini Ekiliş, Verim Ve Üretimlerini Tahmin Çalışmaları Yapmak, Tarımlailgili Her Türlü Istatistik Bilgilerinin Zamanında Toplanmasını Sağlamak,g) Hayvan Ve Bitki Sağlığı Ile Gıda Ve Yem Konusunda Il Düzeyinde Risk Kriterlerini Veyönetimi Esaslarını Belirleyerek Değerlendirme Yapmak Ve Gerekli Iletişimi Sağlamak,ğ) Ildeki Hayvanların Refahının Sağlanması Ile Salgın Ve Paraziter Hastalıklardankorunmasını Sağlamak, Bulaşıcı Hastalıkların Yurt Çapında Yayılmasını Önlemek Amacıyla Ilçapında Plan, Program Ve Projeler Hazırlamak, Gerek Bunları, Gerekse Bakanlık Tarafındanbelirlenenleri, Ilde Uygulamak, Izlemek, Denetlemek,h) Il Dahilinde Çözümlenemeyen Hastalık, Teşhis Ve Tedavi Problemlerini Ilgili Araştırmamerkezlerine Ve Bakanlığa Intikal Ettirmek, Araştırma Ve Teşhis Sonuçlarına Göre Gereklitedbirleri Almak,ı) Suni Tohumlama Hizmetlerini Yürütmek Ve Soy Kütüğü Sisteminin Yurt Çapındayaygınlaştırılması Için Il Bazında Gerekli Çalışmaları Yapmak,i) Bakanlığa Bağlı Hayvan Sağlığı Ile Ilgili Hastane, Klinik V.B. Merkezleri Yönetmek; Özelsektörce Kurulacak Bu Çeşit Tesislere Bakanlıkça Belirlenecek Esaslara Göre Izin Vermek Vekurulmuş Olanları Denetlemek,j) Hayvan Sağlığı Ile Ilgili Madde Ve Malzemelerin Üretim, Satış, Ihracat, Ithalat, Taşıma,muhafazası Ile Ilgili Kayıtları Tutmak, Bakanlıkça Belirlenmiş Esaslarla Ve Yetkiyle Sınırlı Olarakfaaliyetleri Ile Ilgili Izin Vermek, Izlemek, Kontrol Etmek Ve Denetlemekk) Özel Sektörce Kurulacak Suni Tohumlama Istasyonları Ve Damızlık Yetiştirmeişletmelerine Bakanlıkça Belirlenecek Esaslara Göre Izin Vermek Ve Denetlemek,l) Il Dahilinde Uygulanan Entegre Ve Münferit Tarım Ve Kırsal Kalkınma Projeleriningerektirdiği Hizmetleri Yapmak, Yeni Yapılacak Projelerin Gerektirdiği Ön Etüt Ve Envanterçalışmalarını Yürütmek,m) Projeye Dayalı Olarak Kurulacak Işletmelere Ait Kredi Taleplerini Inceleyerek Uygunolanların Gerekli Proje Ve Çiftlik Geliştirme Projelerini Hazırlamak, 3N) Il Dahilindeki Bitki Ve Hayvan Sağlığı Ile Ilgili Iç Ve Dış Karantina Hizmetlerinimevzuatı Doğrultusunda Yürütmek, Resmi Ve Özel Mezbaha Ve Kombinaları Sağlık Yönündendenetlemek, Ildeki Damızlık Boğa, Koç, Teke Ve Aygırların Sağlık Kontrollerini Yapmak, Uygunolmayanları Enemek,o) Il Dahilinde Bitkilere Zarar Veren Zararlı Hastalık Ve Organizmaların Tespitini Yapmakve Koruma Programlarını Hazırlamak, Onaylanmış Programların Uygulanmasını Sağlamak,ö) Il Dahilinde Faaliyette Bulunan Bitki Koruma Ürünleri, Zirai Mücadele Alet-makineleri,tohum Ve Gübre Bayileri Ile Ilaçlama Yapan Özel Ve Tüzel Kişilerin Kontrolünü Yapmak, Gıda Veyem Stokları, Gıda Ve Yem Konularını Ilgilendiren Etüt Ve Envanterleri Hazırlamak, Ruhsatlı Yemfabrikalarını Asgari Teknik Ve Sağlık Şartları Bakımından Denetlemek, Gıda Ve Yem Sanayileriürünlerinin Belirlenmiş Esaslara Uygunluğunu Denetlemek, Ihracat Ve Ithalatında Bakanlık Ileilgili Işlemlerinin Il Düzeyindekilerini Yürütmek,p) Bitki, Hayvan, Gıda Ve Yem Güvenirliğini Gözeterek Tüketiciyi Ve Halk Sağlığınıkoruma Amacıyla Il Düzeyinde Tedbirler Almak, Bakanlıkça Belirlenen Tedbirlerin Ildeuygulanmasını Sağlamak, Izlemek, Değerlendirmek, Konusunda Faaliyet Gösteren Laboratuarlarımevzuatı Çerçevesinde Belgelendirilmek, Kaydını Almak, Izlemek, Yetkili Oldukları Hususlardadenetlemek,r) Su Ürünlerinin Ve Su Ürünleri Kaynaklarının Sürdürülebilirlik Temelinde Işletilmesi Vegeliştirilmesini Sağlamak, Buna Yönelik Koruma Önlemlerini Gerçekleştirmek, Avcılık Veyetiştiriciliğe, Su Ürünlerinin Işlenmesi Ve Pazarlanmasına, Balıkçı Barınakları Ve Balıkçılık Vesu Ürünleri Alt Yapılarının Geliştirilmesi Ve Işletilmesine, Su Ürünleri Ile Ilgili Her Türlü Bilgi Vebelge Toplanmasına Ve Bu Bilgilere Yönelik Kayıt Sisteminin Geliştirilmesine Ilişkindüzenlemeleri Uygulamak, Getirilen Düzenlemeler Kapsamında Izleme, Kontrol Ve Denetim Ilecezai Müeyyideleri Gerçekleştirmek, Su Ürünleri Ile Ilgili Inceleme Ve Değerlendirmeler Yapmakve Her Türlü Teşvik Ve Koruma Tedbirlerinin Alınmasını, Üretim Alanlarının Kiralanması Veişletilmesini Ve Buralarda Verimliliğin Artırılmasını Sağlamak, Su Kaynaklarının Kirletilmesiniönleyecek Ve Su Ürünlerini Zarardan Koruyacak Tedbirleri Almak Ve Aldırmak, Balıkçılık Ve Suürünleri Ilgili Ihracat, Ithalat Işlemlerini Mevzuatı Çerçevesinde Yürütmek.S) Mera Tespit Tahdit, Islah Ve Tahsis Ile Mera Dışına Çıkarılma Ve Bu Gibi Yerler Ile Iliniçerisinde Bulunduğu Tarım Havzasına Dair Faaliyetlerde Mevzuatı Doğrultusunda Işlemleryürütmek, Tarım Arazisinde Ekili, Dikili Alanlarının Ve Bunların Ürünlerinin Taşınır Ve Taşınmazçiftçi Mallarının Korunmasını Ve Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Özel Mevzuatına Göreyardım Yapılmasını Sağlamak Için Ilgili Kuruluşlarla Işbirliği Yapmak Ve Çalışmalara Yardımcıolmak,ş) Projeler Çerçevesinde Köylerde Istihdam Imkanlarını Artırmak Amacıyla El Sanatlarınıngeliştirilmesini, Yayılmasını Ve Tanıtılmasını Sağlayıcı Ve Mamullerinin Pazarlanmasınıkolaylaştırıcı Tedbirler Almak,t) Çiftçilerin Kooperatif Veya Birlik Şeklinde Teşkilatlanmasını Ve Kooperatifçiliği Teşviketmek, Bu Amaçla Etüt Ve Projeler Hazırlamak, Kooperatiflerin Ve Birliklerin Kurulması Içinteknik Ve Yetkisi Dahilinde Mali Yardımda Bulunmak Ve Denetlemek,u) Örnek Çiftçi Yetiştirmek Gayesi Ile Çiftçi Kadınlar Ile Çiftçi Çocukları Ve Gençleri Içineğitim Programları Ve Projeleri Uygulamak,ü) Gıda, Gıda Katkı Maddeleri Ve Gıda Ile Temasta Bulunan Madde Ve Malzemelerkonusunda Faaliyette Bulunan Yerlerin Gerekli Kayıtları Yapmak, Izinleri Vermek, Üretimişleme Ve Satış Yerlerini Mevzuatı Çerçevesinde Denetlemek, Bu Malzemelerin Ihracat Veithalatında Bakanlık Ile Ilgili Işlemlerinin Il Düzeyindekilerini Yürütmek,v) Tohumluk Üretimlerinin Beyanname Kabulü, Tarla Kontrollerini Yapmak Ve Numunealarak Ilgili Kuruluşlarına Göndermek,y) Tohumluk Piyasasında Yetkilendirme Ile Ilgili Faaliyetleri Yürütmek,y) Tohumluk Üretici Ve Bayilerinin Kontrolünü Yapmak, 4Z) Tohumluk, Süs Bitkileri, Doğal Çiçek Soğanları Ve Kesme Çiçek Ile Ilgili Ithalat Veihracat Işlemlerini Yürütmek,aa) Bakanlıkça Yürütülen Iç Ve Dış Kaynaklı Entegre Ve Münferit Bitkisel Üretim,hayvancılık Ve Su Ürünleri Üretim, Değerlendirme, Pazarlama Ve Kırsal Kalkınma Projelerinin Iliile Ilgili Kısımları Uygulamak, Uygulatmak, Hibelerin Zamanında Ve Amacına Uygun Olarakkullanılmasını Takip Ve Kontrol Etmek,bb) Küresel Iklim Değişiklikleri, Tarımsal Çevre, Kuraklık, Çölleşme Ile Ilgili Çalışmalaril Düzeyinde Olanları Yürütmek, Diğer Afetler Ve Tarım Sigortası Ile Ilgili Olarak 14/6/2005 Tarihlive 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu Çerçevesindeki Uygulamaların Yaygınlaştırılmasınayönelik Eğitim, Yayım Ve Tanıtım Ve Mevzuatla Verilen Diğer Çalışmaları Yapmak,cc) Hayvan Islahı Faaliyetlerini Ve Bu Faaliyetlerin Veri Tabanı Çalışmalarını Yürütmek,bakanlıkça Düzenlenen Suni Tohumlama Kurslarına Ilişkin Koordinasyonu Sağlamak, Sunitohumlama Yapma Izni Vermek, Sperma Ve Embriyo Üretim Merkezleri Ve Laboratuarlarınınkontrol Ve Denetimlerini Yapmak,çç) Büyükbaş Ve Küçükbaş Damızlık Yetiştiriciliği Yapılan Işletmelerin Teknik Yöndenkontrolünü Yapmak,dd) Hayvancılık Projeleriyle Ilgili Personel Eğitimi Ve Bütçe Ihtiyaçlarını Tespit Etmek Veilin Hayvancılık Konusunda Üretim Potansiyelini Belirlemek, Mevzuatı Doğrultusunda Projeleryapmak, Yürütmek, Ilde Hayvansal Üretimin Insan Sağlığı Ve Ekolojik Dengeyi Koruyucuyöntemlerle Yapılmasına Ilişkin Çalışmalar Yapıp Bunları Denetlemek.Ee) Projeye Dayalı Olarak Kurulmak Istenen Hayvancılık Işletmelerine Ilişkin Teknikyardım Taleplerini Değerlendirmek,ff) Il Dahilinde Faaliyette Bulunan Her Türlü Gübre Ve Toprak Düzenleyicilerin Üretimyerleri, Gübre Bayileri Ile Bu Bayilerin Depolarını Ve Buralardaki Piyasaya Arz Edilmiş Ürünleribelirlenmiş Esaslara Göre Uygunluğunu Denetlemek,gg) Bakanlığın Il Müdürlüklerine Yetki Devri Yaptığı Gübreler Için Ithalat Uygunlukbelgelerini Düzenlemek,hh) Ilde Ilk Defa Faaliyete Geçen Gübre Fabrikaları Ile Gübre Üretim Yerleri Için Lisansbaşvurularında, Bu Fabrika Ve Üretim Yerlerinin Mevzuata Uygunluğunu Denetlemek, Uygunlukraporunu Bakanlığa Göndermek,ıı) Ilde Bitkisel, Hayvansal Ve Su Ürünleri Üretimi Ile Ilgili Bilgi Sistemlerinin Kurulmasıve Kullanılmasını Sağlamak,ii) Kayıt Sistemleri Veri Girişleri Ve Kayıt Sistemlerine Dayalı Destekleme Uygulamalarınıyapmak,jj) Tarımsal Üretimi Arttırmak, Geliştirmek, Kolaylaştırmak, Kalitesini Arttırmak Vemaliyeti Düşürmekle Ilgili Iş Ve Işlemleri Usulünce Yürütmek, Çiftlik Muhasebe Veri Ağının Il Ileilgili Kısımlarını Mevzuatı Çerçevesinde Gerçekleştirmek,kk) Üreticilerce Toprak Analiz Sonuçlarına Dayalı Gübre Kullanımını Sağlamak Için Eğitimçalışmaları Yapmak,ll) Ilde Bulunan Toprak-bitki –Sulama Suyu Analiz Laboratuarlarının Yetkilendirilmesi Vefaaliyetleri Ile Ilgili Olarak Bakanlıkça Istenen Hususları Yerine Getirmek.Mm) Alternatif Üretim Tekniklerine Yönelik Üretici, Üretici Örgütleri, Müteşebbis Vetüketicilere Eğitim Ve Yayım Hizmetlerinde Bulunmak, Denetim Faaliyetlerini Yürütmek,alternatif Tarımsal Üretim Tekniklerine Yönelik Bakanlıkça Verilecek Görevleri Yapmak.Nn) Sulamaya Açılan Alanlarda Tarım Tekniklerini Çiftçilere Öğretmek Ve Yaymak,oo) Ilin, Tohum, Fidan, Fide, Gübre, Ilaç, Aşı, Serum, Zirai Alet Ve Makine, Damızlık Hayvan,yumurta, Civciv, Balık Yavrusu Ve Yumurtası, Ipek Böceği Tohumu, Ana Arı, Kovan, Sperma Ziraikredi Gibi Girdi Ihtiyaçlarını Ilçelerden Gelen Bilgiler Işığında Tespit Etmek, Bunların Tedarik Vedağıtımı Için T.C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri,tarımsal Amaçlı Kooperatifler, Döner Sermaye, Bütçe Imkanları Ve Varsa Fon Gibi Kaynaklardanyararlanmak Üzere Tedbirler Almak, 5Öö) Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerini Düzenleyen, 8/9/2006 Tarih Ve 26283Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerinindüzenlenmesine Dair Yönetmelik Kapsamındaki Iş Ve Işlemleri Yapmak, Uygulamalarıyaygınlaştırmak Için Eğitim, Yayım Ve Tanıtım Çalışmaları Yapmak,pp) Ilde Kurulu Bulunan Döner Sermaye Işletmesi Ile Ilgili Iş Ve Işlemleri Mevzuatınauygun Olarak Yürütmek,rr) Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu Ile Arazi Edindirme, Tarım Arazilerininparçalanmasını Önlemek, Arazi Düzenlemesi Ve Toplulaştırması, Sulama Verimliliğini Arttırmakiçin Uygun Sulama Tekniklerinin Kullanılması Ve Tesislerinin Yapılması, Toprak Kaynaklarınıkorumak, Tarla Içi Geliştirme Hizmetlerini Yürütmek, 3083 Sayılı Kanun Çerçevesinde Vebakanlıkça Verilen Yetki Ve Görevler Dahilinde Gerekli Faaliyetleri Yapmak,ss) Ilde Bulunan Bakanlık Kuruluşları Arasında Merkezden Istenen Verilerin Toplanarakmerkez Kuruluşlarına Bildirilmesi Ve Bakanlıkça Verilen Talimat Çerçevesinde Koordinasyonusağlamak,şş) Bakanlıkça Önceden Tespit Edilen Ilke Ve Esaslar Çerçevesinde Hazırlanan Il Yıllıkyatırım Ve Bütçe Tekliflerinin Planlanmasını, Uygulamasını Ve Değerlendirmesini Yapmak,tt) Ilde, Bakanlığın Orta Ve Uzun Vadeli Strateji Politikaları Çerçevesinde Çalışmalarınıyürütmek.Uu) Sivil Savunma, Afet, Acil Durum, Seferberlik Ve Savaş Hali Ile Koruyucu Güvenlikhizmetlerini Mevzuata Uygun Olarak Sivil Savunma Uzmanları Eliyle Yürütmek.Üü) Kırsal Alanda Yaşayan Kadınların Tarımsal Üretime Katılımını Ve Istihdamınısağlamak, Kadın Örgütlerini Ve Girişimci Kadınları Desteklemek, Kırsalda Kadının Konumunuiyileştirmek, Fiziksel Ve Sosyal Çevre Ile Olan Ilişkilerini Düzenlemek Ve Kapasitesini Artırmakiçin Gerekli Çalışmalar Yapmak, Projeler Hazırlamak, Uygulamak, Izlemek Ve Değerlendirmek.Vv) (Ek: 28.8.2015 Tarihli Ve 38 Sayılı Olur) Ilçe Müdürlüklerinin Kurulmadığı Yerlerdebu Yönerge Ile Belirlenmiş Görevlere Ilişkin Iş Ve Işlemleri Yapmak,yy) Mevzuatla Verilen Diğer Görevler Ile Bakanlık Ve Vali Tarafından Verilecek Benzerigörevleri Yapmak. Teşkilatmadde 4– (1) Bakanlık Il Müdürlüğü, Il Müdürü Yönetiminde Ve Aşağıdaki Şubemüdürlüklerinden Oluşur.A) Gıda Ve Yem Şube Müdürlüğüb) Bitkisel Üretim Ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğüc) Hayvan Sağlığı Ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüç) Balıkçılık Ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüd) (Değişik: 22.1.2018 Tarihli Ve 192968 Sayılı Olur) Arazi Toplulaştırma Ve Tarımsalaltyapı Şube Müdürlüğüe) (Değişik: 22.1.2018 Tarihli Ve 176000 Sayılı Olur) Çayır, Mera Ve Yem Bitkilerişube Müdürlüğüf) Kırsal Kalkınma Ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüg) Koordinasyon Ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğüğ) Idari Ve Mali Işler Şube Müdürlüğü

+90(242)345-2820
antalya@tarimorman.gov.tr
Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı Tarım Kampüsü 07040 Muratpaşa / Antalya